Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

BAUHAUS-ligan startar 11:e augusti

Featured Image

Efter den senaste tidens lättnader i restriktioner runt Coronapandemin, såväl i Sverige som utomlands, har nu ESS-klubbarna satt ett datum för när verksamheten ska komma igång. Including English version

– Genom att sätta ett datum kan vi börja arbeta med våra samarbetspartners för att hitta lösningar som både får igång sporten och räddar såväl klubbar som våra svenska förare, säger ESS vice ordförande och medieansvariga Mikael Holmstrand.

Idrotten är fortfarande belagd med förbud att ta emot publik. Dock är signalerna i såväl Sverige som omvärlden att utvecklingen av Coronapandemin nu öppnar för successiva lättnader. Genom att sätta ett datum långt fram ges möjlighet och tid både att arbeta med finansiering och planering av hur säsongen ska kunna genomföras och för att förhoppningsvis möta lättnader i publikförbudet.

– Idrotten i Sverige tillåts nu börja utan publik och i många andra länder är det redan planerat för olika faser där publik successivt tillåts i olika utsträckning på arenorna. Vi ser en sådan utveckling som rimlig även i Sverige, säger ESS vice ordförande och medieansvariga Mikael Holmstrand.

Elitklubbarna kommer dock att planera för en verksamhet som ska gå att genomföra även om publikförbudet står kvar. Det innebär att kostnaderna i klubbarna måste sänkas kraftigt och att en grundläggande finansiering av verksamheten måste säkras. Klubbarna kommer omedelbart att starta ett arbete tillsammans med sina samarbetsparters för att se vilka lösningar som går att hitta och därefter bygga verksamheten därifrån.

– Ingen klubb kommer att riskera sin existens genom att starta säsongen ofinansierad och riskera konkurs. Men samtidigt är det i princip omöjligt att få några intäkter alls utan att starta vilket i än större utsträckning riskerar klubbarnas existens och dessutom sätter våra svenska förare i en mycket besvärlig situation, med risk att ett flertal inte finns kvar nästa år. Givetvis kommer årets laguppställningar se väldigt annorlunda ut och klubbarna kommer första och främst arbeta för att ge så många svenska förare som möjligt chansen att köra, fortsätter Holmstrand.

Planen är nu att genomföra en enkelserie med slutspel. I arbetet fram till ligastart ligger också en tät dialog med förbundet Svemo för att se över vilka eventuella regeländringar som kan komma att krävas för att ligan ska kunna genomföras på ett så sportsligt och ekonomiskt rimligt sätt som möjligt. Klubbarna kommer också att ta fram ett protokoll för att vara redo att möta eventuella krav från myndigheter för att kunna ta emot publik, t.ex. gällande hantering av köer, läktare och kiosker.

– Vi kommer arbeta stenhårt för att vara redo att genomföra en säsong utan publik. Men samtidigt tror och hoppas vi på att nästan steg i lättnaderna av restriktionerna snart kan komma. Det är inte rimligt att vi nu får tillbringa en semester bredvid varandra på campingplatser, stränder och restauranger, men inte ska kunna sitta utomhus på varannan rad på en läktare i höst. Vi hoppas att myndigheterna inom kort ser det ologiska i detta och tar beslut som räddar idrottsrörelsen i Sverige, avslutar Mikael Holmstrand.
För mer information, kontakta:

Mikael Holmstrand, vice ordförande ESS, 0706-92 51 30

English version

The Swedish elite speedway clubs association, Elite Speedway Sweden (ESS) has decided to start the series on August 11. “By setting a date, we can start working with our partners to find solutions that both get the Swedish speeedway going, and save both clubs and our Swedish riders”, says ESS Vice Chairman and media manager Mikael Holmstrand.

Due to the Corona pandemic sport events in Sweden is still prohibited to perform in front of spectators. However, the signals in both Sweden and the outside world, are that the development of the Corona pandemic now opens for successive relief. By setting a date well ahead, it is possible to work with financing and planning of how the season can be followed through and to meet possible reliefs of the public ban.

– Sport in Sweden is now allowed to start without an audience and in many other countries it is already planned for different phases where crowds are gradually allowed to enter the arenas. We see such a development as reasonable even in Sweden, says Holmstrand.

Despite this fact, the elite clubs will plan for a season that will be possible to manage even if the public ban remains. This means that the costs in the clubs have to be heavily reduced and that a basic financing of the season must be secured. The clubs will immediately start work with their partners to see what solutions can be found and then build the teams and conditions from there.

– No club will risk its existence by starting the season unfunded and risking bankruptcy. But at the same time, it is basically impossible to get any revenue at all without starting the season, which is an even greater risk to the existence of the clubs and also putting our Swedish riders in a very difficult situation, which can force them to end their careers at worst. Of course, this year’s teams will look very different and the clubs will first and foremost work to give as many Swedish riders as possible the chance to ride, Holmstrand continues.

The plan is to go through with a series with single meetings followed by a playoff. Before start, there is also a close dialogue with the federation Svemo to look into what possible change of rules that may be required to establish the league in the most sporting and economically reasonable way possible. The clubs will also develop a protocol to be ready to meet any requirements from authorities to be able to relief the public ban.

– We will work hard to be ready to conduct a season without our fans. But at the same time, we believe and hope that next step in the relief of restrictions may soon come. It is not reasonable that we are now allowed to spend summer holiday next to each other at campsites, beaches and restaurants, but should not be able to sit outdoors on every other row at a stand in the fall. We hope that the authorities will soon see the illogical nature of this and make decisions that rescue sports in general in Sweden, concludes Mikael Holmstrand.

For more information, please contact:
Mikael Holmstrand, Vice Chairman ESS, +46 706-92 51 30

Dela nyheten: