Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Fler startalternativ för BAUHAUS-ligan

Featured Image

Coronaviruset fortsätter påverka även idrotten. De svenska elitklubbarnas samarbetsorganisation Elitspeedway Sverige (ESS) har därför arbetat fram ytterligare alternativ för att kunna genomföra den svenska säsongen. Including English version.

– Vårt mål är att vara så väl förberedda som möjligt för de olika scenarion som vi kan komma att ställas inför, säger ESS vice ordförande och medieansvariga Mikael Holmstrand.

I slutet på mars kommunicerade ESS olika startdatum under juni månad för BAUHAUS-ligan i speedway, beroende på de begränsningar som utvecklingen av Covid-19 innebär. För att skapa fler möjligheter till att kunna genomföra säsongen har elitklubbarna tillsammans diskuterat ytterligare alternativ och kommit fram till ett antal olika möjliga lösningar.

Det innebär möjliga startdatum fram till den 11:e augusti.

– Det är fortfarande mycket som är oklart inför säsongen. För att skapa största möjliga framförhållning har vi därför tittat på fler alternativ för att kunna få igång någon form av serieverksamhet även med ett senare startdatum. I det läge speedwayen och all annan idrott befinner sig i nu måste man vara ödmjuk inför att det kan krävas stora anpassningar jämfört med den ordinarie verksamheten för att kunna genomföra säsongen. Klubbarna är helt eniga i att man är beredd att göra dessa anpassningar, säger Holmstrand.

Förutom de svenska myndigheternas begräsningar så påverkas klubbarna också av andra länders regler med tanke på tillgången på utländska förare och möjligheten till de resor mellan länder som utgör förarnas vardag. Sedan tidigare är tillfälliga regler för säsongen 2020 införda i samarbete med förbundet Svemo. Skulle ytterligare översyn av regler krävas för att göra en säsong möjlig kommer en sådan diskussion att lyftas med förbundet igen.

– Vi följer myndigheternas rekommendationer och när det är tillåtet och möjligt så har vi sagt att vi är redo att starta ligan med tre veckors varsel. Vi kommer inte att spekulera i vilket av våra scenarion som till slut blir det vi kommer att använda, men ser försiktigt positivt på att vi kommer kunna få igång ligan med något av våra alternativ, avslutar Mikael Holmstrand.

För mer information, kontakta:
Mikael Holmstrand, vice ordförande ESS, 0706-92 51 30

English version

Additional starting options for the Swedish speedway elite league – BAUHAUS-league

The Swedish elite speedway clubs association, Elite Speedway Sweden (ESS) have already announced that the BAUHAUS-league will be delayed due to the Corona pandemic. Previously, alternatives have been presented for different start dates in June. Now the clubs have worked out even more alternatives for a later start as well.

– Our goal is to be as well prepared as possible for the various scenarios that we may face, says ESS Vice Chairman and media manager Mikael Holmstrand.

At the end of March, ESS communicated different launch dates in June for the Swedish elite league, depending on the restrictions that Covid-19 imposes. For more opportunities to carry out the season, the elite clubs together have discussed additional options and come up with several different possible solutions with start dates until August 11th.

– There are still many conditions that are unclear. Therefore, in order to create the greatest possible flexibility, we have looked at more alternatives to be able to get the league started even if it means to move the start back to a later date. In the situation that speedway, and all other sports are in now, one has to be humble and realize that major adjustments can be required, compared to normal conditions, in order to carry out the season. The clubs totally agree and are prepared to make these adjustments, Holmstrand continues.

Besides the Swedish authorities’ restrictions, the clubs are also affected by the rules of other countries, e.g. considering the availability of foreign riders and the possibility of traveling between countries. Previously, temporary rules for the 2020 season have been introduced in collaboration with the Svemo federation. If further review of rules will be required to make the season possible, such a discussion will be addressed to the federation later on.

– We follow the recommendations from the authorities and when it is allowed and possible, we have said that we are ready to race with three weeks’ notice. We will not speculate in which of our scenarios we will be able to use, but are cautiously positive to the fact that we will be able to get the league started with one of our alternatives, concludes Mikael Holmstrand.

For more information, please contact:
Mikael Holmstrand, Vice Chairman ESS, +46 706-92 51 30

Dela nyheten: