Elit SpeedwayKumla IndianernaDackarna MålillaLejonenPiraterna SpeedwayRospiggarna SKEskilstuna SmedernaVargarna SpeedwayVästervik Speedway

Framflyttad säsongsstart för BAUHAUS-ligan i speedway

Featured Image

Även denna säsong påverkar pandemin seriestarten i speedwayens högsta liga. De svenska elitklubbarnas samarbetsorganisation Elitspeedway Sverige (ESS) har arbetat intensivt den senaste tiden med ett flertal scenarion inför den kommande säsongen. ”Ett förslag har nu godkänts av klubbarna, samt förbundet Svemo, som innebär att säsongsstarten skjuts fram en månad för att skapa möjlighet till en sportslig och fungerande säsong”, säger ESS ordförande Mikael Holmstrand.

(ALSO IN ENGLISH BELOW) Klubbarna har väntat i det längsta och satt sitt hopp till de signaler som kom för en månad sedan från idrottsministern om att publik skulle tillåtas i liten skala från och med fotbollsallsvenskans premiär den gångna helgen. ”Möjligheten till publikintäkter, alternativt stöd från Riksidrottsförbundet, har varit en viktig faktor att ta hänsyn till. Men även tillgången till förare med tanke på möjligheten att resa mellan länder och det faktum att det just nu råder tävlingsförbud inom förbundet för att inte riskera att belasta sjukvården är också en del av vår komplexa situation”, berättar Mikael Holmstrand som bakgrund till beslutet.

Regeringens senaste besked är att flytta fram den publika återkomsten till tidigast den 3:e maj. ”Med tanke på den försiktiga start som väntas när publiken åter tillåts besöka idrottsarenorna behöver klubbarna minimera risken för matcher utan publik. Även förutsättningarna för fortsatt stöd i samband med förlängda publikrestriktioner har låtit vänta på sig och först innan påsk kom besked om en ny stödperiod, men där ansökningar och beslut sker i sent i maj”, säger Holmstrand.

Med den framflyttade starten hoppas man även att förarnas situation blir bättre då det i dagsläget både är kostsamt och komplicerat att röra sig mellan länder och där framför allt Polen, som många utgår ifrån, just nu i princip har lockdown. ”Vi måste göra vad vi kan för att säkerställa att våra förare kan ta sig till och från Sverige och även här ser vi att tiden talar för oss”, säger Holmstrand

Precis som förra året har klubbarna haft ett konstruktivt samarbete och arbetat med ett flertal olika scenarion för säsongsstarten. Det reviderade schemat innebär att alla klubbar har två hemmamatcher i juni för en så rättvis situation som möjligt då även den månaden sannolikt blir klart publikbegränsad.

”Det är många parametrar att ta hänsyn till men vi bedömer nu att dialogen mellan idrotten och regeringen samt vaccinationsutvecklingen är tillräckligt positiv för att våga sätta startdatumet endast fyra veckor fram från den ursprungliga tanken. Den extra tiden gör skillnad för oss. Det är viktigt för oss att kunna genomföra en komplett säsong i år med hänsyn till sponsorer, tv-partner och supportrar. Den första juni åker vi”, avslutar Mikael Holmstrand

För mer information, kontakta:
Mikael Holmstrand, ordförande ESS, 0706-92 51 30

Bilaga: Schema BAUHAUS-ligan 2021


ENGLISH

Another season coming up in the Swedish Elite League and the pandemic situations still affect the possibilities. The Swedish elite speedway club’s association, Elite Speedway Sweden (ESS), have been working intensively with a number of scenarios regarding the upcoming season. “A proposal has now been approved by the clubs, as well as the Svemo federation, which means that the start of the season is postponed by one month to create the opportunity for a fair and functional season”, says ESS Chairman Mikael Holmstrand.

The clubs have waited the longest and put their hope in the signals that came a month ago from the Minister of Sports that a limited number of spectators would be allowed from mid of April. “The possibility of spectators and entrance fees, or alternative support from the government, has been an important factor to consider. But also, the availability of riders given the difficulties traveling from different countries and the fact that there is currently a competition ban within the federation, not to risk burdening healthcare, is also part of our complex situation ”, says Mikael Holmstrand as a background to the decision.

The government’s latest announcement is to postpone the decision regarding permission for spectators to attend sport events until 3rd of May at the earliest. ”Given the cautious start that is expected when the fans can attend at the stadiums again, the clubs need to minimize the risk of matches without spectators. The conditions for continued governmental support, considering restrictions, have also been delayed and just before Easter new terms was announced, but where applications and decisions take place in late May ”, says Holmstrand.

The postponed start will hopefully also simplify the situation for the riders as it is currently both costly and complicated to travel between countries. ”We must do what we can to ensure that our riders can get to and from Sweden and a delayed start will help us even with this matter,” says Holmstrand.

Like last year, the clubs have had a constructive cooperation and worked with different scenarios for the start of the season. The revised schedule means that all clubs have two home matches in June to make the situation as fair as possible, as even that month probably will be limited regarding spectators.

“There is a lot to consider, but we now believe that the dialogue between sports and the government and the progress with vaccine rollout are positive enough to dare to set the start date only four weeks ahead of the original idea. The extra time makes a difference for us. It is important for us to be able to do a complete season this year with regards to sponsors, TV partners and supporters. Tapes up 1st of June”, concludes Mikael Holmstrand.

For more information, please contact:
Mikael Holmstrand, Chairman ESS, +46 706-92 51 30

Dela nyheten: